Höstmöte Botkyrka GK 2022

 

Kallelse till höstmöte

Botkyrka Golfklubb

 

 

Mötet hålls onsdag 23 november 2022 kl.19:00 i klubbhuset på Botkyrka Golfklubb,
Malmbro Gård.

Kaffe/te samt bulle serveras före mötet från 18:30.

OBS! Föranmälan skall ske senast 16/11 till: info@botkyrkagk.se för att vi ska kunna möblera på ett bra sätt.

 

Ärenden vid höstmötet

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Information.
 8. Fastställande av verksamhetsplan, medlems- och spelavgifter samt budget och investeringsbudget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Behandling av inkomna motioner.
 10. Utdelning av utmärkelser.
 11. Övriga frågor.
 12. Prisutdelning KM vinnare.
 13. Mötets avslutande.

 

Förslag till verksamhetsplan, medlems- och spelavgifter samt budget för det kommande verksamhetsåret och inkomna motioner finns tillgängliga på klubbens kansli från tisdag den 15 november 2022, på medlemssidorna på hemsidan www.botkyrkagk.se och tillhandahålls på höstmötet.

 

 

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer