Kallelse till Årsmöte i Botkyrka Golfklubb!

Onsdag 21 mars 19:00 har vi Årsmöte i Botkyrka Golfklubb.

Mötet hålls onsdagen den 21 mars 2018 kl 19:00 i Xenter Botkyrka, (fd. Grafiskt Centrum), som ligger på Utbildningsvägen 3 i Tumba; vägbeskrivning http://www.xenter.se/web/karta.aspx

Före mötet från 18:30 serveras kaffe/te och bulle.

Ärenden vid mötet

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b)Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
c. två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
d. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
e. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.
f. två (2) stämmoombud på Botkyrka GK ABs ordinarie bolagsstämma.
g. ombud till GDF-möte.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns i sin helhet tillgängliga från den 14 mars 2018 på klubbens kansli samt på klubbens hemsida och kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Motioner från medlemmar skall vara klubben tillhanda senast 21 februari 2018.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer