Stadgar & spelrättsbestämmelser

Här kan ni läsa om våra föreningsstadgar och våra spelrättsbestämmelser

Stadgar för Botkyrka Golfklubb

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

Stadgarna fastställda 12 mars, 1981.

Stadgarna ändrade
1987
1990
1995
1999
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2010
2011

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade  bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
  samhällsgrup­peringar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
  verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte).

Botkyrka GK:s affärsverksamhet

För att renodla dels den ideella verksamheten samt dels den affärsmässiga delen finns ett av klubben helägt aktiebolag, Botkyrka GK AB, som har hand om driften av anläggningen. Bolagets styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter skall vara identiska med motsvarande befattningshavare klubben.

Allmänna bestämmelser

1§ ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

2§ SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av såväl fysiska personer som juridiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3§ TILLHÖRIGHET M M
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör: Stockholms golfdistriktsförbund (GDF) samt Stockholms idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt att lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§ BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhets- och tillika räkenskapsår omfattar från år 2002 tiden 1 januari till 31 december.

7§ STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8§ STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ALLTID insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

9§ UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

Golfklubbens medlemmar

10§ MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han så önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre (3) dagar skriftligen sändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre (3) veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

11§ UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre (3) månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt ut­träde ur klubben.

12§ UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Det skall beaktas om han/hon tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex (6) månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre (3) dagar sändas till den som beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre (3) veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13§ MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 • Medlem med spelrätt i golfklubben får överlåta sin spelrätt till annan fysisk eller juridisk person
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om klubbens verksamhet
 • Skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
 • Får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
 • Skall betala de avgifter som beslutas av klubben
 • Har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon är införd i spelrättsregistret och erlagt medlemsavgift samt spelavgift
 • Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben

Rätt att spela:

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst dels de som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan. En spelrätt är giltig efter anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på fysisk eller juridisk person (spelrättsinnehavaren). Antalet spelrätter i klubben beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer. Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”bestämmelser om spelrätt på Botkyrka Golfbana” Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

14§ DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och extra årsmöte

15§ TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmötet hålls före november månads utgång. Vårmötet hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre (3) veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelse per brev skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en (1) vecka före höst- respektive vårmöte, i tillämpliga delar, finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive möte.

16§ FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17§ RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under året för mötet fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en (1) medlem och skall själv vara medlem i klubben.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18§ BESLUTSRÄTT
Årsmötet har beslutsrätt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja-/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §§ 8 och 9 avgörs med där lämnade röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den /de väljs som får högsta antalet lämnade röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet lämnade röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som inte avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller revisor i klubben.

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

21§ ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Övriga frågor

 Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  3. två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
  4. Två(2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  5. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
  6. ombud till GDF-möte.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22§ EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte/medlemsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel (1/10) av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen till begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju (7) dagar före extra årsmöte sändas till medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelse per brev skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att sända ut föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet sända ut kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

Valberedning

23§ SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Revision

24§ REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före årsmötet.

Styrelse

25§ SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och sex (6) övriga ledamöter samt två (2) suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har ingen rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26§ ÅLIGGANDEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed
 • förbereda årsmötet.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27§ KALLELSE, BESLUTSRÄTT OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid sändas till samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28§ ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen om detta.